WBAI Forum – James Bryan, Jim Dingeman, John Brinkley, Katherine O’Sullivan